Wednesday, June 17, 2009

No Comment No.2

http://www.youtube.com/watch?v=2jF7i_98ZMU.

3ala Kethr il Sneen ilee 3eraftek .. Ma 3eraftek Zaiin.
Temanaiit Inee Ma Sheftek Wala La79'aa Wala Shwaya.
7asabt Inta Wana Nebga 7abayeb .. Nebga A7la Ithnaiin.
7esbtek Tebgaa Lee 6ool il 3omer Mu5le9 Wefee Leya.
Wa Atharee 7ubenaa Kethbaa .. Nsaiit il 3eshraa Fe Yomaiin.
Zera3t il Shouk Ana bnafsee .. 3'erast il Ham Bedaya.

Ana Ma Kent a9'en ilee Y7eb .. Y7eb Lah Sha59aiin?
3ala Balee Ana L7alee .. 7beebee Ymoot bess Feya?
3ala il Neya Meshaiit .. O Ma 3eraft Amshee Ma3ah Lwaiin?
Elaiin il Wakt Bayyan Lee .. Newayaa 3'adr Ma5feyaa.
Ta3al O Shoof Wesh Kethr il Dmoo3 .. Ilee T5oon il 3aiin.
Kether Maa 5anenee 7a9'ee O 3araftek Int Mo Leyaa.

Ana Shelle Y9abernee 3ala Hamee Ma3aak Lail7een?
5ala9 Eb3ed Wana Bab3ed .. Wala Tes2al Abad Feya.
Wetha ga9dek Tbee3 o Teshteree Galbee Ana B7arFaiin.
Abam7ee il 7ub Men Galbee Wa3eeshek Thekra Manseya.
Ananee Mithle Ma Ent .. Wala Yafreg Ma3ak il Baiin.
Waanaa Ma 3aad Ta3nee Lee .. 5asaraa Feek Ma9'eya.


3 comments: